Hankkeesta

JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä –hankkeella vastataan Pohjois-Savon alueella työskentelevien järjestötoimijoiden työhyvinvoinnin haasteisiin ja riskitekijöihin (vrt. Kaunismaa & Lind 2014). Tavoitteena on lisätä Pohjois-Savossa ammatillista järjestötyötä tekevien työntekijöiden työhyvinvointia sekä syventää järjestöjen hallituksissa toimivan luottamusjohdon työnjohdollista osaamista. Myös ammatillista järjestötyötä tekevien työssä jaksaminen, työurien pidentyminen ja työn tuottavuus ovat parantuneet. Järjestötyöntekijöiden työhyvinvoinnin kysymykset ovat myös johtamisen kysymyksiä.

Päätavoitteena on, että hankkeen aikana mukana olevien Pohjois-Savossa toimivien järjestöjen työntekijöiden työhyvinvointi on parantunut. Työssä jaksaminen, työurien pidentyminen ja työn tuottavuus ovat lisääntyneet. Tavoitteena on myös se, että järjestöjen luottamusjohdon työnjohdollinen osaaminen on lisääntynyt. Hanke tarjoaa työhyvinvoinnin ja työn kehittämisen tueksi tietoa, tukea ja välineitä alueella toimivien järjestöjen työntekijöille ja luottamusjohdolle. Hankkeessa hyödynnetään lähitapaamisten lisäksi etäyhteyksiä ja verkkovalmennusta.

JärKeä-hanke kehittäää ammatillista järjestötyötä tekevien työhyvintintia ja järjestöjen luottamusjohdon työnjohdollista osaamista. Hankkeen lisäarvona on tuoda mukaan luottamusjohdon työnjohdollisen osaamisen lujittaminen, mikä aiheena on noussut esiin aiemmista hankkeista. Uutta on se, että hankkeessa toteutetaan myös järjestölähtöiset prosessit, joilla tuetaan juuri tietyn järjestön työhyvinvoinnin tarpeita. Järjestöt ovat hyvin monimuotoisia toimijoita kooltaan, tehtäviltään ja organisoinniltaan.

Hankkeeseen järjestöt voivat osallistua useammalla tavalla ja valita hankkeen toiminnoista sellaiset, jotka parhaiten tukevat mukaan tulevan järjestön tarpeita työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseksi. Hankkeen toimintoja ovat esimerkiksi asiantuntijoiden kuuleminen, vertaismentorointi, moderointi ja järjestökohtaiset sparrausprosessit.

JärKeä-hankkeen tuloksena syntyy

1. Tietoa Pohjois-Savossa järjestöissä työskentelevien työhyvinvoinnin tilasta ja kehittämistarpeista.

2. Modulimuotoiset valmennuskurssit ammatillista järjestötyötä tekeville sekä luottamusjohdolle, jotka ovat avoimesti saatavilla pohjoissavolaiset.fi -alustalla

3. Vertaisoppimista ja -mentorointia

4. Työntekijöiden koettu työhyvinvointi lisääntyy

5. Järjestöjen osaaminen työhyvinvoinnin ja työkulttuurin osalta on lisääntynyt, järjestöt ovat saaneet taitoa järjestölliseen itsearviointiin ja kehittämiseen.

6. Järjestöt ovat saaneet tukea hankkeesta työyhteisörakenteen selkeyttämiseen ja työn muutoksen ja muuttuvien olosuhteiden hallintaan.

Hanketoteuttaja ja hankealue

Hankkeen toteuttajana on Humanistinen ammattikorkeakoulu. Hankealueena on Pohjois-Savo, jossa on 18 kuntaa. Hankkeen työntekijätiimi työskentelee Humakin Kuopion kampuksella.

Rahoitus ja hankekausi

Hanke on saanut EU:n osarahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta: ESR3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Etelä-Savon ELY-keskus on toiminut kansallisena rahoittajana.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 251.480 euroa, josta ESR:n osuus 188.610 euroa (75%).

Hanke toteutuu 1.4.2020−31.12.2022.

Hanke sosiaalisessa mediassa

Hankkeen Facebook-sivu

Hanke Instagramissa: @jarkeahanke